Mitsubishi Motors Vietnam

Header

Điều khoản hướng dẫn sử dụng

Các điều khoản này của hướng dẫn sử dụng xe không bao gồm tất cả các tài liệu và hướng dẫn sử dụng cho tất cả các sản phẩm thương mại của Mitsubishi Motors Việt Nam.
• Vì đây là phiên bản mới nhất nên nội dung có thể khác với sách hướng dẫn sử dụng mà bạn có. Ngoài ra, cách vận hành có thể khác nhau tùy thuộc vào năm model của cùng một chiếc xe.
• Nội dung và thông tin được công bố có thể được thay đổi hoặc sửa đổi mà không cần thông báo trước.
• Thông tin của trang web này là bản quyền và tài sản trí tuệ của Mitsubishi Motors Việt Nam, không được phép chỉnh sửa, sao chép và thương mại hóa.
Mitsubishi Motors Việt Nam sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với mọi thiệt hại do việc sử dụng sai tài liệu hướng dẫn sử dụng xe.